Michal Krische

požární ochrana a bezpečnost práce

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technicko-organizační činnosti v oblasti požární ochrany


Popis služeb

Činnost osoby odborně způsobilé prevenci rizik

podle zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 • Zpracování stanovené dokumentace
 • Provádění pravidelných preventivních bezpečnostních prohlídek se zápisem a návrhem na odstranění zjištěných závad
 • Provádění vstupních a periodických školení
 • Poradenský a konzultační servis v otázkách zabezpečení BOZP
 • Odborná pomoc při řešení a odškodnění pracovních úrazů a nemoci z povolání
 • Součinnost při kontrole klienta OIP a Hygieny práce

Dokumentace BOZP obsahuje povinnosti zaměstnavatele dle Zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů 

 • vnitřní předpis k zabezpečení bezpečnosti práce na pracovišti
 • zhodnocení rizik s návrhem na jejich minimalizaci
 • osnova školení zaměstnanců v oblasti BOZP
 • postup při vzniku pracovního úrazu a nemoci z povolání
 • jednací řád komise pro odškodnění pracovníků
 • traumatologický plán
 • nárok na OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky) dle provozovaných profesí a poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
 • požadavky na vybavení lékárniček první pomoci na pracovištích a ve služebních vozidlech
 • nároky na odbornou způsobilost profesí a přehled lhůt preventivních lékařských prohlídek
 • bezpečnostní předpis pro zaměstnance externích firem
 • lhůtník periodických činností
 • provedení školení vedoucích zaměstnanců