Michal Krische

požární ochrana a bezpečnost práce

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technicko-organizační činnosti v oblasti požární ochrany


Popis služeb

Služby koordinátora BOZP

ve smyslu zákona 309/2006 Sb. (při přípravě stavby, při realizaci stavby)

 • Vypracování dokumentace při přípravě stavby, spolupráce s projektanty.
 • Vytvoření povinné dokumentace před zahájením stavby.
 • Provádění kontrol pracoviště - stavby.
 • Provádění zápisů o zjištěných závadách a nedostatcích.
 • Seznámení jednotlivých dodavatelů se zjištěnými závadami a nedostatky.
 • Navrhování nápravných opatření k odstranění zjištěných závad a nedostatků.
 • Informování zodpovědných pracovníků o závadách BOZP na stavbě, které nebyly v termínu odstraněny.
 • Účast na poradách vedení stavby.
 • Účast na koordinačních poradách stavby.
 • Účast na kontrolních dnech stavby.
 • Provádění kontrol platné dokumentace BOZP a PO subdodavatelů.
 • Spoluúčast při vyšetřování pracovních úrazů a vypracování "Záznamu o úrazu".
 • Přítomnost při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP a PO.