Michal Krische

požární ochrana a bezpečnost práce

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technicko-organizační činnosti v oblasti požární ochrany


Popis služeb

Činnost osoby odborně způsobilé v PO

dle zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

 • Zpracování stanovené dokumentace
 • Provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek se zápisem a návrhem na odstranění zjištěných závad
 • Provádění vstupních a periodických školení
 • Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby v rámci projektu
 • Poradenský a konzultační servis v otázkách zabezpečení PO
 • Asistence při krizových situacích ( požár, havarijní stavy, ...)
 • Součinnost při kontrole klienta HZS

Dokumentace PO obsahuje dle zákona o požární ochraně, souvisejících vyhlášek a norem platných v ČR

 • začlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí
 • stanovení organizace k zabezpečení požární ochrany
 • tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců v oblasti PO
 • požární poplachová směrnice
 • lhůtník periodických činností a kontrol požárně-bezpečnostních zařízení
 • školení preventivní požární hlídky
 • požární řád
 • evakuační plán
 • dokumentace zdolávání požárů
 • zpracování specifických řádů a směrnic dle potřeb klienta
 • řád ohlašovny požárů